Agrarisch Nieuws

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een strook grond afgekeurd, omdat hierop op zowel de winter- als zomerfoto rijsporen waren te zien. Hieruit concludeerde RVO.nl dat deze strook hoofdzakelijk werd gebruikt als kavelpad en daarmee niet voor landbouwactiviteiten.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven stelde op basis van luchtfoto’s van RVO.nl vast dat er sporen zichtbaar waren in het gras. Maar dat was op zichzelf onvoldoende om te oordelen dat het om een onverhard pad ging. Daarbij komt dat RVO.nl zelf stelt dat tractorsporen midden in percelen die worden gebruikt voor zaaien, oogsten en sproeien wel meetellen bij de oppervlakte landbouwgrond en niet worden gezien als paden. De landbouwer had onweersproken gesteld dat hij het gedeelte van het perceel dat RVO.nl aanmerkte als pad, gebruikte om van het ene perceel naar het andere perceel te rijden en aldus uitsluitend gebruikte voor landbouwdoeleinden. Uit EG-regelgeving volgt dat onverharde paden niet per definitie niet-subsidiabel zijn. Anders dan RVO.nl stelde, kon niet worden gezegd dat de strook onderdeel was van een transportnetwerk of moest worden aangemerkt als een toegangsweg tot huizen of privéterrein. Het was niet aannemelijk geworden dat de afgekeurde oppervlakte geen subsidiabel landbouwareaal was.Terug

Laatste nieuws

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

RVO.nl hoeft volgens CBb niet terug te komen op in rechte vaststaand, maar achteraf bezien onjuist besluit, tenzij dit evident onredelijk is.

Lees verder

Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

Sectororganisaties verzoeken minister om algemeen verbindend verklaren van onderzoeksprogramma`s en de financiering daarvan

Lees verder

Antibioticagebruik in tien jaar met 64% afgenomen

Aantal hoog-gebruikende bedrijven neemt niet substantieel af

Lees verder

Geen onrechtmatig handelen NVWA in Fipronil-affaire

De primaire verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid rust op de pluimveehouders en zij moeten de te gebruiken middelen controleren op toelating.

Lees verder

Fosfaat- en stikstofproductie onder plafond

Afzonderlijke sectoren blijven ieder onder zowel het fosfaat- als het stikstofproductieplafond

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal