Agrarisch Nieuws

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens een schriftelijke en vooraf gesloten overeenkomst, binnen een straal van hoogstens twintig kilometer (afstand tussen bedrijfslocaties) wordt aangewend op landbouwgrond (regionale mestafzetovereenkomst, RMO).

Een melkveehouder sloot over het jaar 2015 een regionale mestafzetovereenkomst af met een akkerbouwbedrijf. Bij een controle constateerde de NVWA dat niet het gehele overschot was afgezet via de RMO. Dit betekende dat de uitzondering in het geheel niet van toepassing was. Uitgaande van het fosfaatoverschot (2.185 kg) en het regionale mestverwerkingspercentage (30%) had de melkveehouder 655 kg fosfaat te weinig verwerkt. Dit leverde hem een mestboete van € 11 per kg te weinig verwerkte fosfaat op, zijnde € 7.205. Dit bedrag werd met 10% gematigd vanwege het (lange) tijdsverloop tussen het NVWA-rapport en het boetebesluit.

Volgens de melkveehouder was er geen sprake van het willens en wetens overtreden van de mestwetgeving. Het bedrijf was sneller gegroeid dan vooraf was begroot. Daarnaast bleek dat de BEX-berekening minder gunstig uitpakte omdat het stikstofgehalte van een maïskuil hoger uitviel.

Volgens de rechtbank lag de groei van de veestapel binnen de invloedssfeer van de melkveehouder. Hij had de te snelle groei kunnen tegengaan door verkoop van koeien dan wel koeien niet drachtig te laten worden. Verder had hij kunnen verzoeken om een heranalyse van de maïskuil. Op het moment dat duidelijk werd dat het bedrijfsoverschot hoger zou kunnen gaan uitvallen, had hij maatregelen moeten nemen om dit overschot alsnog te verwerken. Als overdracht aan het akkerbouwbedrijf niet meer mogelijk was, had hij op zoek moeten gaan naar een andere oplossing (bijv. rechtstreeks afvoeren naar een verwerker).

Van verminderde of het geheel ontbreken van verwijtbaarheid was daarom volgens de rechtbank geen sprake. Ook zag zij geen reden voor verdere matiging van de boete. Dat een deel van het overschot wel was afgezet via de RMO, betekent niet dat over dit deel geen boete mag worden opgelegd.Terug

Laatste nieuws

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

RVO.nl hoeft volgens CBb niet terug te komen op in rechte vaststaand, maar achteraf bezien onjuist besluit, tenzij dit evident onredelijk is.

Lees verder

Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

Sectororganisaties verzoeken minister om algemeen verbindend verklaren van onderzoeksprogramma`s en de financiering daarvan

Lees verder

Antibioticagebruik in tien jaar met 64% afgenomen

Aantal hoog-gebruikende bedrijven neemt niet substantieel af

Lees verder

Geen onrechtmatig handelen NVWA in Fipronil-affaire

De primaire verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid rust op de pluimveehouders en zij moeten de te gebruiken middelen controleren op toelating.

Lees verder

Fosfaat- en stikstofproductie onder plafond

Afzonderlijke sectoren blijven ieder onder zowel het fosfaat- als het stikstofproductieplafond

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal