Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Btw-landbouwregeling per 1 januari afgeschaft

Voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers gaan de normale btw-regels gelden.

Lees verder

Fosfaat en stikstof in eindvoorraad meststoffen

Bij dierlijke meststoffen worden vaak ten onrechte forfaitaire gehalten gehanteerd bij voorraadopgave.

Lees verder

Geen afschrijving varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten

Geen afschrijving mogelijk, omdat er geen einddata in de regelingen worden genoemd.

Lees verder

Plan van aanpak welzijn geitenlammeren

Melkgeitenhouder moet per kwartaal inzicht geven in het uitvalspercentage onder lammeren die op zijn bedrijf zijn geboren

Lees verder

Nieuwe kaarten met kabels en leidingen beschikbaar

Kaarten moeten gebruikt worden bij graafwerkzaamheden.

Lees verder

Controleer beslissing uitbetaling betalingsrechten

Bezwaar maken alleen zinvol indien dit kan leiden tot een hogere uitbetaling.

Lees verder

Fiscale behandeling fosfaatrechten nog onduidelijk

Fosfaatrechten zijn (vooralsnog) niet afschrijfbaar en toepassing herinvesteringsreserve bij verkoop van rechten niet mogelijk

Lees verder

Strengere eisen gebruik gewasbeschermingsmiddelen per 1 januari

Vanaf 1 januari 2018 gelden strengere regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten.

Lees verder

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

Ga na hoe realistisch de verwerkte hoeveelheid fosfaat is.

Lees verder

Zuiveringsplicht glastuinbouwbedrijven gaat definitief in op 1 januari

Uitstel zuiveringsplicht bij gebruikmaking van een collectieve zuiveringsinstallatie kan nu officieel geregeld worden.

Lees verder

Versoepeling regels vrije-uitloopeieren bij ophokplicht

Status vrije-uitloopeieren vervalt na zestien weken, beoordeling op koppelniveau.

Lees verder

Blokkerende zeggenschap jonge landbouwer tijdig regelen voor subsidieaanvragen

Blokkerende zeggenschap moet op het moment van aanvragen blijken uit de inschrijving in het handelsregister

Lees verder

Kalvermester moet bedrijfstoeslag doorbetalen

Europese verordeningen verzetten zich niet tegen contractueel overeengekomen doorbetaling bedrijfstoeslag aan kalverintegratie.

Lees verder

Gebruik en verantwoording van spuiwater

Spuiwater uit luchtwassers mag slechts onder voorwaarden gebruikt worden als meststof

Lees verder

Zicht op derogatie, fosfaatrechten ingevoerd

Definitieve besluitvorming over het verkrijgen van derogatie zal pas rond april 2018 plaatsvinden

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal