Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Betalingsrechten uit Nationale reserve 2018

Aanvraag extra betalingsrechten mogelijk via Gecombineerde opgave voor bepaalde categorieën van ondernemerss

Lees verder

Grasland scheuren: denk aan scheurmonster!

Scheurmonster in meeste gevallen verplicht na het scheuren,doodspuiten of vernietigen van grasland.

Lees verder

Equivalente maatregelen akkerbouw in 2018

Verhoging fosfaat- en stikstofgebruiksnorm op bouwland bij equivalente maatregelen mogelijk

Lees verder

Welke landbouwgrond is subsidiabel?

Landbouwgrond die gebruikt wordt voor landbouwactiviteiten kan subsidiabel zijn voor de betalingsrechten.

Lees verder

Ontheffing bedrijfsblokkade vanwege onregelmatigheden I. en R. mogelijk

Ontheffing mogelijk indien dierenwelzijn in het geding komt.

Lees verder

Landelijke handhaving PAS

Provincies gaan handhaven op de realisatietermijn van vergunningen waarbij ontwikkelingsruimte is toegedeeld.

Lees verder

Aanpak bedrijfs- en dierblokkade

Aanpak moet zich in eerste instantie richten op het opheffen van blokkades om verdere schade te beperken.

Lees verder

Gepachte grond telt toch niet mee

Pachtovereenkomst stelt dermate beperkingen aan het gebruik van de percelen, dat deze niet meetellen voor de mestwetgeving.

Lees verder

Geen beschikking fosfaatrechten ontvangen? Onderneem actie!

Sommige bedrijven met melkvee, met name jongveeopfokbedrijven en vleesveebedrijven met vrouwelijk jongvee, hebben (nog) geen beschikking ontvangen.

Lees verder

Controle I&R-systeem bij rundveehouders

Forse sancties voor bedrijven die de I&R-registratie hebben gemanipuleerd.

Lees verder

Strenger optreden NVWA tegen ongekeurde spuitapparatuur

De NVWA gaat de keuringsplicht van professionele apparatuur voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger handhaven

Lees verder

Toepassing 2%-marge bij vaststelling perceelsoppervlakte

RVO.nl mag bij vaststelling perceelsoppervlakte niet volstaan met een verwijzing naar de 2%-marge, indien sprake is van een duidelijke verandering in het veld.

Lees verder

Extra sancties bij niet voldoen aan vergroeningsvoorwaarden

Bekijk tijdig of met het bouwplan voldaan kan worden aan de vergroeningseisen

Lees verder

Uitschaarverklaring fosfaatrechten voor 1 april insturen

Geen korting op overdracht rechten middels uitschaarverklaringj

Lees verder

Beschikking fosfaatrechten goed controleren

De meeste melkveebedrijven hebben inmiddels een beschikking fosfaatrechten ontvangen.

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal