Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Leveringsplicht Cosun versoepeld

Cosun schaft de leveringsplicht af voor telers die dit jaar voldoende bieten hebben gezaaid.

Lees verder

Droogtemaatregelen

Vooralsnog alleen verlenging uitrijdperiode mest op bouwland

Lees verder

Grenzen aan toepassing BEX melkvee

Ondergrens ingesteld voor de melkproductie per koe en bovengrens voor het aandeel jongvee.

Lees verder

Onaannemelijke analysewaarden vaste mest en dikke fractie

Afvoer dikke fractie na mestscheiding met onaannemelijke gehalten wordt in het geheel niet meegenomen door RVO.nl.

Lees verder

Aanhorigheden vallen onder afschrijvingsbeperking gebouwen

Erfverharding, mestsilo en sleufsilo zijn aanhorigheden bij een gebouw en daarom niet apart afschriijfbaar

Lees verder

Duidelijkheid over vleesvee en fosfaatrechten

Zoogkoeienhouders kunnen onder voorwaarden worden vrijgesteld van de verplichting om over fosfaatrechten voor het vrouwelijk jongvee te beschikken.

Lees verder

Verruiming knelgevallenvoorziening fosfaatrechten voor starters

Starters die op 2 juli 2015 nog geen melk produceerden, maar wel jongvee voor de melkveehouderij hadden, kunnen alsnog een beroep doen op de knelgevallenvoorziening.

Lees verder

Verhoging budget Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Deel van het budget in 2019 wordt naar voren gehaald.

Lees verder

Aandachtspunten EA-vanggewassen

EA-vanggewas moet minimaal acht weken in stand worden gehouden.

Lees verder

Regeling Omgevingskwaliteit voor varkenshouders

Varkenshouders die willen investeren in duurzaamheid en leefomgeving kunnen onder voorwaarden tegen een gereduceerde prijs varkensrechten verkrijgen.

Lees verder

Geitenhouderij in Utrecht op slot

Vestiging of uitbreiding geitenhouderijen per direct op slot gezet.

Lees verder

Hoofdlijnen sanering en verduurzaming varkenshouderij

Vergoeding voor stoppende bedrijven in Oost- en Zuid-Nederland, stimulering investeringen in brongerichte emissiebeperkende maatregelen in nieuwe en bestaande stallen.

Lees verder

Fosfaatproductie veestapel onder plafond, stikstofproductie erboven

Stikstofproductie ligt in 2017 boven het plafond zoals vastgelegd in de derogatiebeschikking.

Lees verder

Mogelijkheden scheuren grasland in de zomer

Door droogte of andere beschadigingen aan de graszode kan het in deze periode wenselijk zijn om het grasland te vernieuwen.

Lees verder

Antibioticagebruik veehouderij opnieuw verminderd

Benchmarkwaarden worden in enkele sectoren flink verlaagd.

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal