Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Ontwerpregeling fosfaatbank

Fosfaatbank kan ontheffing verlenen aan grondgebonden melkveebedrijven, waarbij jonge landbouwers een grotere kans maken.

Lees verder

Aanhouden overdrachten fosfaatrechten bij vleesveehouders

Toegekende fosfaatrechten worden eerst herbeoordeeld.

Lees verder

Weiden of maaien bij bepaling gebruiksnormen

Bij inscharen van graasdieren zal in alle gevallen gerekend moeten worden met de gebruiksnormen voor beweiden.

Lees verder

Controle derogatiebedrijven

NVWA moet dit jaar nog een aanzienlijk deel van de verplichte controles uitvoeren.

Lees verder

Fosfaatverrekening aanvragen voor 31 december

Deel fosfaatgebruiksnorm 2019 kan overgeheveld worden naar 2018

Lees verder

Oogst en beweiding vanggewassen toegestaan

Het is dit jaar als gevolg van de droogte toegestaan om vanggewassen te gebruiken voor voederwinning en/of beweiding.

Lees verder

Informatieplicht energiebesparing

Bestaande energiebesparingsplicht voor grootverbruikers wordt uitgebreid met een informatieplicht

Lees verder

Beschikkingen fosfaatrechten jongvee van vleesvee

RVO.nl gebruikt onjuist criterium voor vaststelling fosfaatrechten jongvee van vleesvee

Lees verder

Strengere fijnstofnormen voor veehouderijen

In bepaalde gevallen moet ook de uitstoot van omliggende veehouderijen meegenomen worden.

Lees verder

Verlenging perioden uitrijden mest en scheuren grasland

Verlenging perioden uitrijden dierlijke mest, graslandvernietiging en inzaai vanggewas na teelt van maïs

Lees verder

Herbeschikking fosfaatrechten bij onvoldoende productiecapaciteit

Het aantal toe te kennen fosfaatrechten mag de verwachte behoefte van het bedrijf aan rechten niet overschrijden.

Lees verder

Einde pacht bij 65 jaar?

Bereiken pensioengerechtigde leeftijd speelt indirect wel een rol bij beëindigsprocedures.

Lees verder

Sector presenteert bandbreedtes gehaltes mestsoorten

Tabel met acceptabele gehaltes moet ondernemers helpen elkaar aan te spreken op onwaarschijnlijke gehaltes.

Lees verder

Fosfaatreductieplan houdt stand bij rechter

Fosfaatreductieplan is niet in strijd met het eigendomsrecht

Lees verder

Maak planning fosfaatrechten

Bekijk tijdig of de verwachte gemiddelde veebezetting past binnen de toegekende fosfaatrechten.

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal