Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Aanmelding stikstofdifferentiatie tot 15 mei

Bij bovengemiddelde opbrengsten van suikerbieten, fritesaardappelen, gerst of tarwe op klei, mag extra stikstof gebruikt worden.

Lees verder

Gecombineerde opgave en akkerbouwonderzoek

Telers van granen, aardappelen en suikerbieten zijn verplicht financieel bij te dragen aan akkerbouwonderzoek.

Lees verder

Bezwaar tegen intrekking POR-ontheffing

Varkens- en pluimveehouders kunnen verzoek om verlenging indienen bij Ministerie van LNV

Lees verder

Graasdierpremie

Graasdierpremie mogelijk voor schapen en vrouwelijk vleesvee

Lees verder

Verbreding teeltvrije zones

Teeltvrije zones voor teelt van gras, graszaad en granen verbreed naar 50 centimeter

Lees verder

Raad van State schorst NB-vergunningen

Op bepaalde plaatsen in een aantal natuurgebieden is teveel stikstofruimte uitgegeven.

Lees verder

WOZ-beschikking goed controleren

WOZ-waarde is van belang voor diverse belastingen.

Lees verder

Feitelijke beschikkingsmacht percelen

Gepachte gronden met ernstige gebruiksbeperkingen tellen niet mee voor de mestwetgeving.

Lees verder

Extra betaling jonge landbouwers 2018

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen, bovenop de basis- en vergroeningsbetaling.

Lees verder

Betalingsrechten uit Nationale reserve 2018

Aanvraag extra betalingsrechten mogelijk via Gecombineerde opgave voor bepaalde categorieën van ondernemerss

Lees verder

Grasland scheuren: denk aan scheurmonster!

Scheurmonster in meeste gevallen verplicht na het scheuren,doodspuiten of vernietigen van grasland.

Lees verder

Equivalente maatregelen akkerbouw in 2018

Verhoging fosfaat- en stikstofgebruiksnorm op bouwland bij equivalente maatregelen mogelijk

Lees verder

Welke landbouwgrond is subsidiabel?

Landbouwgrond die gebruikt wordt voor landbouwactiviteiten kan subsidiabel zijn voor de betalingsrechten.

Lees verder

Ontheffing bedrijfsblokkade vanwege onregelmatigheden I. en R. mogelijk

Ontheffing mogelijk indien dierenwelzijn in het geding komt.

Lees verder

Landelijke handhaving PAS

Provincies gaan handhaven op de realisatietermijn van vergunningen waarbij ontwikkelingsruimte is toegedeeld.

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal