Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Aanmelden vrijstellingsregeling zoogkoeien voor 7 november

Bedrijven met fosfaatrechten kunnen zich uiterlijk 6 november aanmelden, overige bedrijven uiterlijk op 1 december

Lees verder

Ontwikkelingsruimte PAS blijft op slot

Ontwikkelingsruimte tweede helft eerste PAS-periode wordt vooralsnog niet uitgegeven.

Lees verder

Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven kunnen tot 9 november subsidie aanvragen voor bepaalde energiebesparende maatregelen

Lees verder

Bijhouden gewasbeschermingsmonitor

Gebruik gewasbeschermingsmonitor verplicht voor gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees verder

Vrijstellingen EA-vanggewassen in 2018

Gebruik van vrijstellingen EA-vanggewassen 2018 moet voor 1 december gemeld worden

Lees verder

Pas op met overdrachten fosfaatrechten vleesvee

Bekijk of er al een herbeoordeling van de rechten heeft plaatsgevonden.

Lees verder

Vergoeding voor onterechte I&R-blokkade

Aantoonbare schade als gevolg van onterechte I&R-blokkade zal op verzoek worden vergoed.

Lees verder

Subsidieregeling voor vleeskalverenhouders opengesteld

Subsidie mogelijk voor investeringen in welzijnsvriendelijke vloeren of in ammoniak reducerende stalsystemen.

Lees verder

Proefmaatschappen en extra betaling jonge landbouwers

Er is geen sprake van een proefmaatschap, indien de maatschap voor onbepaalde tijd is aangegaan.

Lees verder

Ontwerpregeling fosfaatbank

Fosfaatbank kan ontheffing verlenen aan grondgebonden melkveebedrijven, waarbij jonge landbouwers een grotere kans maken.

Lees verder

Aanhouden overdrachten fosfaatrechten bij vleesveehouders

Toegekende fosfaatrechten worden eerst herbeoordeeld.

Lees verder

Weiden of maaien bij bepaling gebruiksnormen

Bij inscharen van graasdieren zal in alle gevallen gerekend moeten worden met de gebruiksnormen voor beweiden.

Lees verder

Controle derogatiebedrijven

NVWA moet dit jaar nog een aanzienlijk deel van de verplichte controles uitvoeren.

Lees verder

Fosfaatverrekening aanvragen voor 31 december

Deel fosfaatgebruiksnorm 2019 kan overgeheveld worden naar 2018

Lees verder

Oogst en beweiding vanggewassen toegestaan

Het is dit jaar als gevolg van de droogte toegestaan om vanggewassen te gebruiken voor voederwinning en/of beweiding.

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal