Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Verlenging perioden uitrijden mest en scheuren grasland

Verlenging perioden uitrijden dierlijke mest, graslandvernietiging en inzaai vanggewas na teelt van maïs

Lees verder

Herbeschikking fosfaatrechten bij onvoldoende productiecapaciteit

Het aantal toe te kennen fosfaatrechten mag de verwachte behoefte van het bedrijf aan rechten niet overschrijden.

Lees verder

Einde pacht bij 65 jaar?

Bereiken pensioengerechtigde leeftijd speelt indirect wel een rol bij beëindigsprocedures.

Lees verder

Sector presenteert bandbreedtes gehaltes mestsoorten

Tabel met acceptabele gehaltes moet ondernemers helpen elkaar aan te spreken op onwaarschijnlijke gehaltes.

Lees verder

Fosfaatreductieplan houdt stand bij rechter

Fosfaatreductieplan is niet in strijd met het eigendomsrecht

Lees verder

Maak planning fosfaatrechten

Bekijk tijdig of de verwachte gemiddelde veebezetting past binnen de toegekende fosfaatrechten.

Lees verder

Leveringsplicht Cosun versoepeld

Cosun schaft de leveringsplicht af voor telers die dit jaar voldoende bieten hebben gezaaid.

Lees verder

Droogtemaatregelen

Vooralsnog alleen verlenging uitrijdperiode mest op bouwland

Lees verder

Grenzen aan toepassing BEX melkvee

Ondergrens ingesteld voor de melkproductie per koe en bovengrens voor het aandeel jongvee.

Lees verder

Onaannemelijke analysewaarden vaste mest en dikke fractie

Afvoer dikke fractie na mestscheiding met onaannemelijke gehalten wordt in het geheel niet meegenomen door RVO.nl.

Lees verder

Aanhorigheden vallen onder afschrijvingsbeperking gebouwen

Erfverharding, mestsilo en sleufsilo zijn aanhorigheden bij een gebouw en daarom niet apart afschriijfbaar

Lees verder

Duidelijkheid over vleesvee en fosfaatrechten

Zoogkoeienhouders kunnen onder voorwaarden worden vrijgesteld van de verplichting om over fosfaatrechten voor het vrouwelijk jongvee te beschikken.

Lees verder

Verruiming knelgevallenvoorziening fosfaatrechten voor starters

Starters die op 2 juli 2015 nog geen melk produceerden, maar wel jongvee voor de melkveehouderij hadden, kunnen alsnog een beroep doen op de knelgevallenvoorziening.

Lees verder

Verhoging budget Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Deel van het budget in 2019 wordt naar voren gehaald.

Lees verder

Aandachtspunten EA-vanggewassen

EA-vanggewas moet minimaal acht weken in stand worden gehouden.

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal