Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Zijn uw grondmonsters nog actueel?

Grondmonsters voor toepassing derogatie en fosfaatdifferentiatie mogen niet ouder zijn dan vier jaar.

Lees verder

Subsidiekortingen na opleggen mestboete terecht

Niet volledig voldoen aan derogatievoorwaarden leidt tot een mestboete en kortingen op de uitbetaalde subsidies.

Lees verder

Controleer besluit uitbetaling betalingsrechten

Bezwaar maken alleen zinvol indien dit kan leiden tot een hogere uitbetaling.

Lees verder

Nieuwe bepalingen bij verlenging pachtovereenkomst altijd geldig?

Pachter niet gehouden betalingsrechten over te dragen aan de verpachter, in weerwil van bepaling over toekomstige rechten in pachtovereenkomst.

Lees verder

Fosfaatrechten, voor welk jongvee?

Voor het jongvee op een melkveebedrijf geldt een andere regeling dan voor jongvee op een zoogkoeienbedrijf.

Lees verder

Handhaving fosfaatrechtenstelsel

Bij een overschrijding van het fosfaat- of stikstofplafond kan een extra generieke korting op alle fosfaatrechten voor niet grondgebonden melkveehouders volgen.

Lees verder

Prognose fosfaat- en stikstofproductie 2018

Fosfaat- en stikstofproductie veehouderij onder nationale totaalplafonds, maar overschrijding stikstofplafond melkveehouderij vormt een risico.

Lees verder

Uitvoering PAS kan doorgaan

PAS-uitvoering kan door zolang niet meer dan 60% van de vrije ontwikkelingsruimte is uitgegeven.

Lees verder

Bericht_9880

Lees verder

Geen bedrijfstoeslag vanwege verhinderen opmeten percelen

Geen fysieke scheiding aanwezig tussen door verschillende landbouwers opgegeven gewaspercelen

Lees verder

Aanpassing afschrijving varkens- en pluimveerechten

Verlenging afschrijvingstermijn van voor 1 januari 2018 aangekochte rechten ongedaan gemaakt.

Lees verder

Geen betalingsrechten meer na 2020

Noodzaak van het handhaven van een systeem van betalingsrechten is verdwenen.

Lees verder

Subsidieregeling jonge landbouwers vanaf 3 december open

Jonge landbouwers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame investeringen in hun bedrijf.

Lees verder

Intrekken aanmelding vrijstelling zoogkoeien mogelijk

Tegen besluit tot doorhaling fosfaatrechten kan bezwaar ingesteld worden on het doorhalen teniet te doen.

Lees verder

Dubbelclaim bij verkocht perceel

Koper beschikt niet over een geldige gebruikstitel op peildatum.

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal