Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Rechter biedt weinig hoop voor knelsituaties fosfaatrechten

Grote investeringen zonder bijzondere omstandigheden leidden niet tot een individuele disproportionele last.

Lees verder

Vrijstellingen pachtersvoordeel vervallen

Vrijstellingen voor de inkomstenbelasting komen te vervallen.

Lees verder

Hoofdlijnen saneringsregeling varkenshouderij

Gedoogstoppers zijn uitgesloten van de saneringsregeling.

Lees verder

Wijzigingen graasdierpremie 2019

Dieren alleen premiewaardig, indien ze tussen 15 mei en 15 oktober ononderbroken grazen op niet-subsidiabele grond.

Lees verder

Derogatie aanvragen voor 1 februari

Het niet voldoen aan de voorwaarden leidt tot automatische intrekking van derogatie.

Lees verder

Vastlegging gegevens mestboekhouding 2018

Aan het eind van het jaar moeten diverse gegevens vastgelegd worden.

Lees verder

Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?

Lees verder

Verlaagd btw-tarief per 1 januari 2019 naar 9%

Moment van factureren van belang voor hoogte btw-tarief.

Lees verder

Mestboetes ten onrechte opgelegd

RVO.nl hield mestmarges geheim, waardoor de vermeende overtreders werden geschaad in hun procedure.

Lees verder

Zijn uw grondmonsters nog actueel?

Grondmonsters voor toepassing derogatie en fosfaatdifferentiatie mogen niet ouder zijn dan vier jaar.

Lees verder

Subsidiekortingen na opleggen mestboete terecht

Niet volledig voldoen aan derogatievoorwaarden leidt tot een mestboete en kortingen op de uitbetaalde subsidies.

Lees verder

Controleer besluit uitbetaling betalingsrechten

Bezwaar maken alleen zinvol indien dit kan leiden tot een hogere uitbetaling.

Lees verder

Nieuwe bepalingen bij verlenging pachtovereenkomst altijd geldig?

Pachter niet gehouden betalingsrechten over te dragen aan de verpachter, in weerwil van bepaling over toekomstige rechten in pachtovereenkomst.

Lees verder

Fosfaatrechten, voor welk jongvee?

Voor het jongvee op een melkveebedrijf geldt een andere regeling dan voor jongvee op een zoogkoeienbedrijf.

Lees verder

Handhaving fosfaatrechtenstelsel

Bij een overschrijding van het fosfaat- of stikstofplafond kan een extra generieke korting op alle fosfaatrechten voor niet grondgebonden melkveehouders volgen.

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal