Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Graasdierpremie en kortstondig verplaatsen dieren

Dieren mogen zich kortstondig op niet subsidiabele grond bevinden in verband met een voor de bedrijfsvoering noodzakelijke handeling

Lees verder

Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Saneringsregeling richt zich op varkensbedrijven in de mestregio’s Zuid en Oost die geuroverlast veroorzaken.

Lees verder

Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

Informatieplicht voor grootverbruikers die onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer vallen

Lees verder

Vrijstelling ontwikkelingsruimte PAS voor kleine uitbreidingen

Voor depositietoenames tot 0,05 mol/ha/jaar is volgens aangepaste Regeling natuurbescherming geen ontwikkelingsruimte nodig.

Lees verder

Dwangsom vanwege niet uitvoeren adviezen bedrijfsgezondheidsplan

Veehouder handelt niet conform het opgestelde bedrijfsgezondheidsplan.

Lees verder

Randvoorwaardenkorting: over welk jaar?

Rechter twijfelt over de vraag of de korting opgelegd moet worden over het jaar van niet-naleving of het jaar van constatering niet-naleving.

Lees verder

Inschrijving handelsregister correct?

Correcte inschrijving van belang voor handelspartners en GLB-betalingen

Lees verder

Definitie melkvee in beleidsregel fosfaatrechten onjuist

Minister moet volgens rechter ook fosfaatrechten toekennen aan jongvee dat na de peildatum nooit heeft gekalfd.

Lees verder

Hoogste rechter wijst verlenging POR-regeling af

Overheid heeft op geen enkele wijze de verwachting gewekt dat de ontheffingen verlengd zouden worden zolang het dierrechtenstelsel zou blijven bestaan.

Lees verder

Onbeheerde akkerrand telt niet mee als EA-gebied

Landbouwer maakt niet aannemelijk dat er geen sprake was van landbouwproductie op de rand.

Lees verder

Geen aanpassing forfaitaire excretienormen melkvee

Forfaitaire norm voor fosfaatexcretie is volgens minister te hoog

Lees verder

Verpachter kan aanspraak maken op fosfaatrechten

Verpachter heeft alleen aanspraak op fosfaatrechten bij langdurige verpachting van bedrijfsmiddelen van overwegend belang

Lees verder

Tegemoetkoming schade door wolf

Schade moet binnen 24 uur gemeld worden.

Lees verder

Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven kunnen subsidie aanvragen voor bepaalde energiebesparende maatregelen

Lees verder

Maïs na gras op zand- en lössgronden en de mestwetgeving

Geen stikstofbemonsteringsplicht voor derogatiebedrijven, wel voor overige bedrijven.

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal