Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Grond niet in gebruik bij landbouwer

Landbouwer heeft wel een grondgebruiksverklaring afgesloten, maar niet het exclusieve gebruiksrecht van de grond

Lees verder

Geen NVWA-rapport is geen reden om af te zien van randvoorwaardenkorting

Een landbouwer beklaagd zich erover dat hij pas heel laat het NVWA-rapport heeft gekregen. Zo laat dat hij van mening is dat geen korting op basis daarvan kan worden opgelegd.

Lees verder

Terechte korting Investeringssubsidie jonge landbouwers

Contante betalingen en sloopkosten zijn niet subsidiabel.

Lees verder

Pitrus is geen subsidiabele landbouwgrond

Pitrus is geen subsidiabele landbouwgrond en de uitsluiting en de korting die daarop volgt is terecht toegepast.

Lees verder

Let op de voorwaarden voor het ecologisch aandachtsgebied

Vanggewassen (algemene lijst, categorie 1) voor invullen van het ecologisch aandachtsgebied kennen een aantal formele eisen, waar nogal eens van afgeweken wordt. Vooral bij inzaai voor 15 juli wordt nogal eens vergeten dat de 10-weken periode pas eindig 10 weken na 15 juli en niet na de zaaidatum. Daarom nog even de voorwaarden op een rijtje.

Lees verder

Overgenomen verwerkingsverplichting leidt tot forse boete

Een landbouwer kreeg een boete opgelegd ter grootte van € 90.000 omdat hij zich niet aan de voorwaarden van de overgenomen verplichtingen had gehouden. Wat speelde er?

Lees verder

Zo had ik het niet bedoeld, een kennelijke fout?

Twee landbouwers hebben bij hun verzoek om uitbetaling van hun betalingsrechten een fout in de aanvraag gedaan. In beide gevallen vinden ze dat RVO had moeten snappen dat hun aanvraag niet juist was en dat zij die op basis van de zogenaamde kennelijke fout mogen herstellen. De een kreeg gelijk, de andere niet. Waar zat dat verschil in?

Lees verder

Biedt extra toets oplossing voor knelgevallen?

RVO biedt melkveehouders die in dezelfde situatie zitten als de bedrijven die via de voorzieningenrechter buitenwerkingstelling van het Fosfaatreductieplan hebben gekregen een extra oplossing.

Lees verder

Aanpassing gebruik gewasbeschermingsmiddelen open teelt

Aangescherpte regels Activiteitenbesluit voor gebruik gewasbeschermingsmiddelen gaan gelden voor het gehele landbouwperceel.

Lees verder

Zuiveringsplicht afvalwater glastuinbouw vanaf 2018

Mogelijkheid tot uitstel voor collectieve zuiveringsinstallaties tot 2021.

Lees verder

Vaste mest niet-emissiearm uitgereden

Mest in opeenvolgende werkgangen uitgereden zonder dat er onderwerkactiviteiten werden verricht.

Lees verder

Toepassing BEX niet altijd mogelijk bij veel overige graasdieren

Toepassing bij veel overige graasdieren toch mogelijk als er sprake is van volledig gescheiden voerstromen.

Lees verder

Alsnog compensatie voor zwangere zelfstandigen

Vrouwelijke ondernemers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, maar geen uitkering konden krijgen, komen alsnog in aanmerking voor compensatie.

Lees verder

Wijziging zaaidatum EA-vanggewas

EA-vanggewas moet minimaal tien weken in stand worden gehouden.

Lees verder

Vrijstelling scheurverbod grasland bij droogteschade

Verwachte graslandopbrengst moet minimaal 25% lager liggen.

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal