Agrarisch Nieuws

Bekijk het Agrarisch Nieuws

Ontwerp zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Actieprogramma bevat maatregelen die Nederland de komende vier jaar wil nemen.

Lees verder

Werkwijze bemonstering en afvoer dikke fractie

Per 1 oktober 2017 zijn de regels voor het nemen van mestmonsters van dikke fractie gewijzigd

Lees verder

Landbouwbeleid in het regeerakkoord 2017-2021

Nieuw kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor een warme sanering van de varkenshouderij en 75 miljoen voor een bedrijfsovernamefonds.

Lees verder

Opnieuw vaststellen bedrijfstoeslag

Landbouwer mag ook opkomen tegen de in het oorspronkelijke besluit reeds gecorrigeerde percelen.

Lees verder

Nieuwe beoordelingswijze percelen met N-code

Uitgesloten percelen voor betalingsrechten op basis van natuurbeheertype worden opnieuw beoordeeld

Lees verder

Plattelandswoning kan ontwikkeling landbouwbedrijf belemmeren

Luchtkwaliteit ter plaatse van plattelandswoning moet wel beoordeeld worden

Lees verder

Begrazing door dieren is nog geen beheer van grond

Geen bedrijfstoeslag, omdat veehouder niet het beheer over de door zijn dieren begraasde percelen heeft.

Lees verder

Overname fosfaatrechten bij bedrijfsoverdrachten

Overname referentiegegevens voor de fosfaatrechten alleen mogelijk bij een overname van een gebouw en/of grond van een beeindigd bedrijf

Lees verder

Wetsvoorstel afschaffing btw-landbouwregeling

Uitzondering voor landbouwers op normale btw-regime komt volgens het voorstel per 1 januari 2018 te vervallen

Lees verder

.Kortingspercentage en uitbreiding knelgevallen fosfaatreductieplan

Kortingspercentage resterende deel van dit jaar vastgesteld op 12%.

Lees verder

KringloopWijzer niet inzetbaar voor verantwoording fosfaatproductie

Een deel van de ingevulde gegevens is onvoldoende controleerbaar,.

Lees verder

Inzaai vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Maïstelers op zand- en lössgrond zijn verplicht om direct aansluitend op de teelt van maïs een vang­gewas te telen.

Lees verder

Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden

Neem voldoende maatregelen om ongevallen als gevolg van deelname landbouwvoertuigen aan het verkeer te voorkomen.

Lees verder

Steun voor stoppende varkenshouder

Financiele regeling voor varkenshouders op locaties met weinig ontwikkelingsperspectief.

Lees verder

Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 1 oktober

Partijbemonstering in veel gevallen niet mogelijk.

Lees verder

A-GAVE Accountants B.V.
Bredaseweg 33
4901 KN Oosterhout

EMAIL
info@a-gave.nl

TELEFOON
0162 - 454 471

Fax
0162 - 454 291

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn open van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Op afspraak zijn wij ook ’s avonds en op zaterdag geopend.

Nieuwe vestiging
Nispensestraat 15
4701 CR Roosendaal